ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามข้อมูลแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0100)


29 Mar 67
1