ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามข้อมูลแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/66/0108)


14 Mar 66
19
1