ประกวดราคาจ้างงานจ้างจัดการถ่ายทอดสดออนไลน์ โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ ๓๐ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0183)


9 มิ.ย. 64
29

โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ ๓๐ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1

7. 64-0183 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 64057257024
งบประมาณ 776,400.00 บาท
8 ครั้ง