ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศเพื่อพัฒนาและให้บริการระบบกลางตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก (DGA64/0097)


28 ม.ค. 64
69

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศเพื่อพัฒนาและให้บริการระบบกลางตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก (DGA64/0097)

1

64-0097 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

10 ครั้ง