ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำหนังสือ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)


25 Dec 63
97

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำหนังสือ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

1

64-0093 ประกาศผู้ชนะ

15 ครั้ง