ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/64/0011)


23 ก.ย. 63
21
1

DGA-64-0011 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา

2 ครั้ง