ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพแพลตฟอร์มสำหรับให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data Platform) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ DGA/63/0267


7 Oct 63
198
1

DGA-63-0267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

28 ครั้ง