ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ประกอบเพื่อจัดทำเป็นศูนย์สำรองข้อมูล สำหรับศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0301)


7 Oct 63
113

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ประกอบเพื่อจัดทำเป็นศูนย์สำรองข้อมูล สำหรับศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0301)

1

DGA-63-0301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

19 ครั้ง