ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าวระยะที่ ๓ สำหรับศูนย์ระสานข่าวกรองแห่งชาติ โดยวิธีคัดเลือก (DGA/63/0196)


8 ก.ค. 63
104

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าวระยะที่ ๓ สำหรับศูนย์ระสานข่าวกรองแห่งชาติ โดยวิธีคัดเลือก (DGA/63/0196)

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DGA-63-0196

30 ครั้ง