ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินงานโครงการจัดทำแผนแม่บทบริการ สำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0144)


26 มี.ค. 63
112

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินงานโครงการจัดทำแผนแม่บทบริการ สำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0144)

1

ประกาศผู้ชนะ 63-0144

53 ครั้ง