ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงเพิ่มเติมระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Portal : egov.go.th) และเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA Website : dga.or.th) ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/62/0027)


21 Sep 61
117
1