ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดกิจกรรมสัมมนาในรูปแบบ Roadshow Event เพื่อการสื่อสาร "พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒" เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบริการด้านดิจทัลภาครัไปยังประชาชน (DGA/62/0265)


26 Aug 62
209
1