การจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ และเดนมาร์ก สำหรับหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ ๖ (e-Government for Chief Executive Officer Program e-GCEO) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-biding) (DGA/62/0141))


28 Mar 62
315

การจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ และเดนมาร์ก สำหรับหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ ๖ (e-Government for Chief Executive Officer Program e-GCEO)  ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-biding) (DGA/62/0141))

1