ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital transformation Program DTP) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-biding) (DGA/62/0143))


26 Mar 62
295
1

62-0143 ประกาศผู้ชนะ

180 ครั้ง