ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างดำเนินการโดรงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ (Digital Leadership for Executive Level) สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น บริหารระดับสูง หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า (DGA/61/0357)


18 Sep 61
316

ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างดำเนินการโดรงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ (Digital Leadership for Executive Level) สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น บริหารระดับสูง หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า (DGA/61/0357)

1

61-0357 ประกาศผู้ชนะ

68 ครั้ง