(EGA/61/0037) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างวงจรสื่อสารและการประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


20 Oct 60
278

(EGA/61/0037) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างวงจรสื่อสารและการประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1