(EGA/61/0046) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐ (Government Manpower Information System GMIS) และโปรแกรมระบบสารสนเทศพนักงานราชการ (Government Employee Information System GEIS) สำหรับ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน


18 ต.ค. 60
1234

(EGA/61/0046) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐ (Government Manpower Information System GMIS) และโปรแกรมระบบสารสนเทศพนักงานราชการ (Government Employee Information System GEIS) สำหรับ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน