(EGA/61/0046) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐ (Government Manpower Information System GMIS) และโปรแกรมระบบสารสนเทศพนักงานราชการ (Government Employee Information System GEIS) สำหรับ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน


18 ต.ค. 60
679

(EGA/61/0046) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐ (Government Manpower Information System GMIS) และโปรแกรมระบบสารสนเทศพนักงานราชการ (Government Employee Information System GEIS) สำหรับ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

1

61-0046 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (GMIS)

165 ครั้ง