(EGA/61/0046) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐ (Government Manpower Information System GMIS) และโปรแกรมระบบสารสนเทศพนักงานราชการ (Government Employee Information System GEIS) สำหรับ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน


18 Oct 60
687

(EGA/61/0046) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐ (Government Manpower Information System GMIS) และโปรแกรมระบบสารสนเทศพนักงานราชการ (Government Employee Information System GEIS) สำหรับ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

1