(EGA/61/0047) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบริการวงจรสื่อสารและระบบประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


11 Oct 60
735

(EGA/61/0047)  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบริการวงจรสื่อสารและระบบประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1