(EGA/60/0190) ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างจัดทำแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ (Data Management Guideline for Government Agency)


26 ก.ย. 60
86

(EGA/60/0190) ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างจัดทำแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ (Data Management Guideline for Government Agency)

1

EGA-60-0190 ประกาศผู้ชนะ

18 ครั้ง