(EGA/60/0172) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบปฏิบัติการสำหรับตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk)


13 Sep 60
117

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบปฏิบัติการ

สำหรับตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk)

ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)

โดยวิธีการเปรียบเทียบราคา

1

60-0172 ผู้ชนะ

29 ครั้ง