ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (EGA/60/0132) โครงการจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับหลักสูตรการบริหารยุทศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA รุ่นที่ ๒ (EA for e-Government Exchange Program : e-GExp) ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)


3 เม.ย. 60
96

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (EGA/60/0132) โครงการจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับหลักสูตรการบริหารยุทศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA รุ่นที่ ๒ (EA for e-Government Exchange Program : e-GExp) ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  

1

ประกาศผู้ชนะ 60-0132 Japan

17 ครั้ง