ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (EGA/60/0132) โครงการจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับหลักสูตรการบริหารยุทศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA รุ่นที่ ๒ (EA for e-Government Exchange Program : e-GExp) ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)


3 Apr 60
106

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (EGA/60/0132) โครงการจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับหลักสูตรการบริหารยุทศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA รุ่นที่ ๒ (EA for e-Government Exchange Program : e-GExp) ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  

1

ประกาศผู้ชนะ 60-0132 Japan

18 ครั้ง