ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างพัฒนาระบบโปรแกรมกลางด้านทรัพยากรบุคคล DPIS Center (ระยะที่ ๑) สำหรับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือง (ก.พ.) ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA/60/0151)


3 เม.ย. 60
111

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างพัฒนาระบบโปรแกรมกลางด้านทรัพยากรบุคคล DPIS Center (ระยะที่ ๑) สำหรับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือง (ก.พ.) ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA/60/0151)

1

ประกาศผู้ชนะ 60-0151 DPIS

15 ครั้ง