ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรรมองค์กร (Enterprise Architecture) สำหรับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีคัดเลือก (DGA/65/0226)


8 Nov 65
47
1