ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อลิขสิทธิ์บำรุงรักษาซอฟต์แวร์สำหรับใช้พัฒนาหนังสือรับรองแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) (iTEXT) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0058)


22 Nov 65
9
1

3. DGA-66-0058 ประกาศผู้ชนะ

งบประมาณ 28,761.60 บาท
1 ครั้ง