ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร
(Enterprise Architecture) สำหรับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
โดยวิธีคัดเลือก (DGA/65/0226)


8 พ.ย. 65
25
1