ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้องานจัดซื้อและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบ Cybersecurity โดยวิธีคัดเลือก (DGA/64/0258)


7 Oct 64
40
1

DGA-64-0258 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 64097219106
งบประมาณ 3,600,000.00 บาท
13 ครั้ง