ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้องานซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิในระบบบริหารจัดการภัยคุกคามสารสนเทศบนระบบคลาวด์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/67/0070)


16 Jan 67
47
1

DGA-67-0070 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 66129066864
งบประมาณ 13,395,000.00 บาท
27 ครั้ง