ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างบริการบุคลากรปฏิบัติงานในการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน (Government Super App) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/67/0152)


20 Jun 67
1