ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคางานจ้างบริการ บุคลากรปฏิบัติงานในการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ ประชาชน (Government Super App) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/67/0152) (ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2567)


14 Jun 67