ประกาศประกวดราคาจ้าง งานจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน สำหรับหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ ๑๐ (e-Government Program for Chief Executive Officer e-GCEO#10) ณ ราชอาณาจักรสวีเดน และสาธารณรัฐเอสโตเนีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/67/0059) (ระหว่างวันที่ 8-24 มกราคม 2567)


8 Jan 67
56