ประกาศสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์
สำหรับศูนย์ข้อมูลภาครัฐแห่งที่ ๒ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


7 Nov 65
32
1