ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการ ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและสื่อสารสร้างการรับรู้งานด้านรัฐบาลดิจิทัล ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0096)


26 ม.ค. 65
330
1
2