ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์บริการดิจิทัลภาครัฐ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (ครั้งที่ 2) (DGA/64/0228)


31 ส.ค. 64
44
1

3.64-0228 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างผลิตวีดีทัศน์ประชาสัมพนัธ์บริการดิจิทัลภาครัฐ (ครั้งที่2)

เลขที่โครงการ ุ64087615456
งบประมาณ 1,000,000.00 บาท
18 ครั้ง