ประกาศประกวดราคาจ้างงานโครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0222)


9 Aug 64
58
1

64-0222 ประกาศเชิญชวน

เลขที่โครงการ 64077482070
งบประมาณ 6,000,000.00 บาท
13 ครั้ง