ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคาจ้างงานจ้างผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์บริการดิจิทัลภาครัฐ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(DGA/64/0228)(ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2564)


6 Aug 64
73

1

64-0228 ร่างประกาศประกวดราคา

เลขที่โครงการ 64087029728
งบประมาณ 1,000,000.00 บาท
12 ครั้ง