ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างพัฒนาระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา (Digital Transcript) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0180)


7 Jun 64
160
1

2. DGA_64_0180 ประกาศ

เลขที่โครงการ 64057210552
งบประมาณ 7,000,000.00 บาท
23 ครั้ง
2

3. DGA_64_0180 เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 64057210552
งบประมาณ 7,000,000.00 บาท
17 ครั้ง
3

(TOR) DGA-64-0180

เลขที่โครงการ 64057210552
งบประมาณ 7,000,000.00 บาท
29 ครั้ง