ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาเว็บไซต์บริหารจัดการสารสนเทศของศูนย์เทคโนโยลีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (Digital Government Technology and Innovation Center : DGTi) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0141) (ระหว่างวันที่ 12/3/2564 – 19/3/2564)


12 Mar 64
45
1

DGA-64-0141 ประกาศประกวดราคา + เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 64037064867
งบประมาณ 2,000,000.00 บาท
5 ครั้ง