ประกาศประชาวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างพัฒนาเว็บไซต์บริหารจัดการสารสนเทศของศูนย์เทคโนโยลีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (Digital Government Technology and Innovation Center : DGTi) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0141) (ระหว่างวันที่ 5/3/2564 – 10/3/2564)


5 มี.ค. 64
46
1

DGA-64-0141 ประกาศวิจารณ์ + เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ DGA/64/0141
งบประมาณ 2,000,000.00 บาท
1 ครั้ง
2

(TOR) DGA-64-0141

เลขที่โครงการ DGA/64/0141
งบประมาณ 2,000,000.00 บาท
4 ครั้ง