ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคาจ้าง จ้างจัดกิจกรรมของศูนย์ DGTi เพื่อสร้างการรับรู้ สนับสนุนและส่งเสริมการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในระดับหน่วยงานท้องถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0139) (ระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม 2564)


4 Mar 64
19

ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคาจ้างจ้างจัดกิจกรรมของศูนย์ DGTi เพื่อสร้างการรับรู้ สนับสนุนและส่งเสริมการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในระดับหน่วยงานท้องถิ่น  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0139) (ระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม 2564)

1

(TOR) DGA-64-0139

เลขที่โครงการ DGA/64/0139
งบประมาณ 7,000,000.00 บาท
1 ครั้ง
2

DGA-64-0139 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างฯ

เลขที่โครงการ DGA/64/0139
งบประมาณ 7,000,000.00 บาท
3

DGA-64-0139 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างฯ

เลขที่โครงการ DGA/64/0139
งบประมาณ 7,000,000.00 บาท