ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อแพลตฟอร์มหุ่นยนต์สนทนาอัตโนมัติสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (Chatbot Development Platform for Government) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0132) (ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2564)


3 Mar 64
132

ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อแพลตฟอร์มหุ่นยนต์สนทนาอัตโนมัติสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (Chatbot Development Platform for Government) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0132) (ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2564)

1

(TOR) DGA-64-0132

15 ครั้ง
2

DGA-64-0132 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อฯ

5 ครั้ง
3

DGA-64-0132 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อฯ

6 ครั้ง