ประกวดประชาวิจารณ์ งานจ้างโครงการ The International Conference on Digital Government Technology and Innovation ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0130) (ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 – 4 มีนาคม 2564)


1 Mar 64
69
1

(TOR) DGA-64-0130

13 ครั้ง
2

DGA-64-0130 ประกาศ +เอกสารประกวดราคา

11 ครั้ง