ประกาศประชาวิจารณ์ งานจัดซื้อเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ (Social Data Analytics System) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/64/0104) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 – 20 มกราคม 2564)


15 ม.ค. 64
1234