ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคาจ้างงานจ้างพัฒนาระบบและจัดหาครุภัณฑ์การจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านระบบดิจิทัล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0105) (ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2564)


15 Jan 64
103

ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคาจ้างงานจ้างพัฒนาระบบและจัดหาครุภัณฑ์การจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านระบบดิจิทัล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0105) (ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2564)

1
2

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างฯ DGA-64-0105

16 ครั้ง
3

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างฯ DGA-64-0105

17 ครั้ง