ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคาจ้างงานจ้างพัฒนาระบบและจัดหาครุภัณฑ์การจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านระบบดิจิทัล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0105) (ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2564)


15 ม.ค. 64

ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคาจ้างงานจ้างพัฒนาระบบและจัดหาครุภัณฑ์การจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านระบบดิจิทัล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0105) (ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2564)