ประกาศประชาวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างดำเนินงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๓ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(DGA/64/0099)(ระหว่างวันที่ 28/12/2563 – 4/01/2564)


28 ธ.ค. 63
109
1
2