ประกาศประชาวิจารณ์ ประกวดราคางานเช่าบริการรถยนต์ (รถตู้) ส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถจำนวน ๕ คัน ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (ระยะเวลา ๘ เดือน)(DGA/64/0086)(ตั้งแต่วันที่ 9/12/2563 – 16/12/2563)


9 Dec 63
136
1
2