(ร่าง) ประชาวิจารณ์งานจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับระบบ Cyber Security โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0065) ระหว่างวันที่ 9 พ.ย. 63 – 12 พ.ย. 63)


9 Nov 63
52

(ร่าง) ประชาวิจารณ์งานจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับระบบ Cyber Security โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0065) ระหว่างวันที่ 9 พ.ย. 63 – 12 พ.ย. 63)

1
2
3