ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ DG-Cloud ขอ สพร.โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0328) (ระหว่างวันที่ 16 – 21 ตุลาคม 2563)


16 Oct 63
214

ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ DG-Cloud ขอ สพร.โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0328) (ระหว่างวันที่ 16 – 21 ตุลาคม 2563)

1