ประกาศประกวดราคางานเช่าใช้บริการระบบโทรศัพท์ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0312) (ระหว่างวันที่ 8/10/2563 – 26/10/2563)


8 Oct 63
139
1

DGA-63-0312 เอกสารประกวดราคา

28 ครั้ง
2
3

DGA-63-0312 ประกาศประกวดราคา

31 ครั้ง