ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิในการใช้งาน Low Code Platform (LCP) และระบบนำร่องที่พัฒนาบน LCP เพื่อรองรับระบบสำนักงานอัจฉริยะ (DGA Smart Office) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/63/0309) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ 8/10/2563 – 28/10/2563)


8 Oct 63
235
1
2

DGA-63-0309 เอกสารประกวดราคา

42 ครั้ง
3

DGA-63-0309 ประกาศประกวดราคา

41 ครั้ง