ประกาศประชาวิจารณ์ ประกวดราคาเช่าใช้บริการระบบโทรศัพท์ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0312)(ระหว่างวันที่ 24/9/2563 – 29/9/2563)


24 Sep 63
148
1

(TOR) DGA-63-0312 งานเช่าใช้บริการระบบโทรศัพท์

24 ครั้ง
2

DGA-63-0312 (ร่าง) เอกสารประกวดราคา

16 ครั้ง
3

DGA-63-0312 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา

21 ครั้ง